Le chique wonen de specialist classic en design meubilair https://www.lcwonendesign.nl/nl/design/

Bewerken
Go to account settings
Bewerken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hierna te noemen: Le Chique Wonen
Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 - Algemeen
Artikel  4 - Het aanbod en offertes
Artikel  5 - De overeenkomst
Artikel  6 - Betaling
Artikel  7 - Levering
Artikel  8 - Garantie
Artikel  9 - Opschorting en ontbinding
Artikel 10- Herroepingsrecht 
Artikel 11- Monsters en Modellen
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 - Onderzoek Reclames
Artikel 14 - Risico overgang
Artikel 15 - Prijsverhoging
Artikel 16 - Incasso Kosten
Artikel 17 - Vrijwaringen
Artikel 18 - intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 19 - Aansprakelijkheid
Artikel 20 - Overmacht
Artikel 21 - Geschillen
Artikel 22 - Toepasselijk recht
Artikel 23 -Wijziging vindplaats uitleg  van de voorwaarden
 
 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
 
2  Identiteit ondernemer
 
2 Le Chique Wonen  de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 
 
Le Chique Wonen  de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 
Drs. Gilbert Williams
Pijlkruid 4
3453VD
De Meern
Tel:06-53892256    
Eigenaar Le Chique Wonen
KvK-nummer:  57325340
BTW- identificatienummer:  NL177256771B01
website:   www.lechiquewonen.nl
 
 
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Le Chique Wonen  en de consument;
 
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
 
 
Artikel 3           Algemeen
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Le Chique Wonen    en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Le Chique Wonen , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 1).
 
Artikel 4           Aanbiedingen en offertes
 
 
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Le chique wonen  om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 
2. Le chique wonen  is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
 
 
3. Le chique wonen  kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
 
 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Le chique wonen  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 
 
 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Le chique wonen  niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 2).
 
 
 
Artikel 6         Betaling
 
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
 
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Le chique wonen  aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 
 
 
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Le chique wonen  en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 
 
 
6. Le chique wonen  heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
Le chique wonen  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 
Le chique wonen  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 8).
 
 
Artikel 7      Levering
 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van Le chique wonen .
 
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Le chique wonen  hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 
 
 
4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Le chique wonen  bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 
 
 
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Le chique wonen  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
 
 
6. Indien Le chique wonen  gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 
 
 
7. Indien Le chique wonen  een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Le chique wonen schriftelijk in gebreke te stellen.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 3).
 
 
Artikel 8      Garantie
 
1. Le chique wonen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Le chique wonen .
 
 
 
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van  12  maanden na levering.
 
4. Le chique wonen  verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie
 
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Le chique wonen  de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Le chique wonen  vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Le chique wonen  te retourneren en de eigendom daarover aan Le chique wonen  te verschaffen.
 
 
 
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Le chique wonen , de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 
 
 
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Le chique  wonen niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 
 
 
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 4).
 
 
Artikel 9        Opschorting en ontbinding
 
 
 
1. Le chique wonen  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 
De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 
na het sluiten van de overeenkomst Le chique wonen  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 
 
 
De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 
 
 
2. Voorts is Le chique wonen  bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
 
 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Le chique wonen  op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Le chique wonen  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
 
 
4. Le chique wonen  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
 
10: Herroepingsrecht 
 
 
 
Herroepingsrecht
 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Le chique wonen pijlkruid 4 De Meern [email protected]   , , Telefoon:  +3157768148) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Modelinstructie voor ontbinding /
 
 
 
 
Verzenden naar [email protected]
 
Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van       gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde           levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

 
Vragen en/of opmerkingen
E-mail naar [email protected]
 
 
 
Le chique wonen
Pijlkruid 4
3435 VD, De Meern
 
 
KvK-nummer:  57325340
BTW- identificatienummer: NL002002078B91 
email:      [email protected]
website:   www.lechiquewonen.nl
 
Vragen en/of opmerkingen
E-mail naar:info@lechiquewonen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11           Monsters en modellen
 
1. Indien door Le chique wonen  een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat Le chique wonen  er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.
 
 
Artikel 12           Eigendomsvoorbehoud
 
1 Le chique wonen  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 
1 Le chique wonen  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 
 
Artikel 13          Onderzoek, reclames
 
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Le chique wonen  te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Le chique wonen gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Le chique wonen  en op de wijze zoals door Le chique wonen  aangegeven.
 
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 5).
 
 
 
Artikel 14         Risico-overgang
 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 6).
 
 
Artikel 15         Prijsverhoging
 
1. Indien Le chique wonen  met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Le chique wonen  niette min gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
 
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Le chique wonen  rustende verplichting ingevolge de wet of
 
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
 
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 7).
 
 
Artikel 16         Incassokosten
 
 
 
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 
2. Indien Le chique wonen  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 9).
 
 
Artikel 17         Vrijwaringen
 
1. De consument vrijwaart Le chique wonen  voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 
 
 
2. Indien de consument aan Le chique wonen  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
 
Artikel 18         Intellectuele eigendom en auteursrechten
 
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Le chique wonen  zich de rechten en bevoegdheden voor die Le chique wonen  toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Le chique wonen tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Le chique wonen , ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Le chique wonen  eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Le chique wonen  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 
5. Le chique wonen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
 
Artikel 19         Aansprakelijkheid
 
1. Indien door Le chique wonen  geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van le chique wonen  jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Le chique wonen niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Le chique wonen of zijn ondergeschikten.
 
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 10).
 
 
Artikel 20         Overmacht
 
 
 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 
 
 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Le chique wonen  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Le chique wonen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Le chique wonen  worden daaronder begrepen.
 
 
 
3. Le chique wonen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Le chique wonen  zijn verbintenis had moeten nakomen.
 
 
 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
 
 
5. Voor zoveel Le chique wonen  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Le chique wonen  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 11).
 
“De Europese Commissie biedt een platform voor
online geschillenbeslechting aan voor

Wij nemen
vrijwillig/verplicht deel aan een
geschillenbeslechtingsprocedure.”
 
 
1.  De rechter in de vestigingsplaats van Le chique wonen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Le chique wonen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
 
 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 12).
 
 
Artikel 22         Toepasselijk recht
 
 
 
1. Op elke overeenkomst tussen Le chique wonen en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 
 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend
 
 
 
Artikel 23         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 
 
 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te .Utrecht.
 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 
Drs. Gilbert Williams
 
Eigenaar Le Chique Wonen
KvK-nummer:  57325340
BTW- identificatienummer: NL002002078B91
website:   www.lechiquewonen.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep in touch

Bewerken

Don’t worry, we won’t spam

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »